Obchodné podmienky

 1. PODMIENKY NÁJMU A JEHO VZNIK 
 
 1. a) Nájomca je na základe tejto zmluvy oprávnený a zároveň sa zaväzuje používať predmet nájmu, ďalej len ako „PN“ len pre vlastnú potrebu, t.j. nesmie ho v čase trvania nájomného vzťahu dať do užívania tretej osobe odplatne ani bezodplatne bez súhlasu prenajímateľa.  Ak nájomca túto povinnosť poruší, je prenajímateľ' oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
 
 1. b) Nájomca je oprávnený užívať PN po dobu stanovenú v zmluve. 
 
 1. c) Prepravu  PN prenajímateľ' nezabezpečuje, ak sa zmluvné strany nedohodnú v zmluve inak. V prípade, ak prepravu PN má zabezpečiť prenajímateľ', je nájomca povinný mu uhradiť všetky náklady s tým spojené v lehote splatnosti nájomného.
 
 1. d) Miestom užívania predmetu nájmu je územie Slovenskej republiky. Nájomca zodpovedá za to, že PN sa počas celej doby trvania nájomného vzťahu až do jeho riadneho odovzdania prenajímateľovi bude nachádzať na území Slovenskej republiky. Na požiadanie je nájomca povinný oznámiť a preukázať prenajímateľovi, kde sa PN nachádza. 
 
 1. e) Zmluva vzniká okamihom jej podpisu zmluvnými stranami. Je uzatvorená na dobu určitú.
 
 1. PREVZATIE PREDMETU NÁJMU 
Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje prevzatie PN.    III. NÁJOMNÉ, KAUCIA  A SANKCIE   
 1. a) Nájomca je povinný platiť nájomné až do vrátenia PN prenajímateľovi. V prípade straty, zničenia, odcudzenia PN alebo poškodenia majúceho za následok nemožnosť užívať PN je nájomca povinný platiť nájomné, pokiaľ' stratu, zničenie, odcudzenie PN alebo poškodenie majúce za následok nemožnosť užívať PN neohlási prenajímateľovi.
 
 1. b) V prípade omeškania nájomcu so zaplatením nájomného sa tento zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi úrok z  omeškania vo výške 0,05% denne z nezaplatenej sumy nájomného. 
 
 1. c) Pokiaľ' je nájomcom spotrebiteľ' je tento povinný platiť zákonné úroky z omeškania podľa osobitného právneho predpisu.
 
 1. d) Prenajímateľ' je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré má voči nájomcovi  s kauciou, ktorú nájomca zložil pri uzatvorení zmluvy.
 
 1. SKONČENIE NÁJMU 
 
 1. Prenajímateľ' môže odstúpiť od tejto zmluvy z týchto dôvodov: 
 • nájomca poruší povinnosť užívať PN obvyklým alebo doporučeným spôsobom; 
 • nájomca neoznámi prenajímateľovi poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zničenie PN najneskôr do 24 hodín odkedy prišlo k tejto udalosti; 
 • nájomca nedodrží predpísané úkony údržby a obsluhy PN; 
 • nájomca inak podstatne poruší zmluvu alebo právne predpisy vzťahujúce sa k PN alebo jeho obsluhe a bezpečnosti práce s ním; 
 • nájomca užíva PN alebo trpí jeho užívanie spôsobom, ktorým prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda; • nájomca prenechá PN bez písomného súhlasu prenajímateľa do užívania tretej osobe; 
 
 1. b) Odstúpenie od tejto zmluvy zašle prenajímateľ' na adresu nájomcu uvedenú v zmluve, za úspešné sa považuje  aj zaslanie mailom. V prípade pochybností ohľadom doručenia alebo nedoručenia a/alebo odopretia doručenia platí, že odstúpenie bolo nájomcovi doručené 2. deň potom ako bola prenajímateľom odovzdaná na poštovú prepravu alebo mailovú prepravu. 
 2. c) Zmluva zaniká  uplynutím času, na ktorý bola dohodnutá.  
 
 1. PREPRAVA PREDMETU NÁJMU
  Prepravu PN od prenajímateľa a späť, ako aj ďalšie legitímne presuny PN zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ' v zmluve nie je dohodnuté inak. Nájomca je povinný prepravovaný PN zabezpečiť a chrániť tak, aby neprišlo k jeho strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu. V prípade, že dopravu zabezpečuje prenajímateľ,  uvedie sa v zmluve cena dopravy, inak je nájomca povinný platiť cenu obvyklú.  
 1. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU A SPÔSOB UŽÍVANIA PN 
 
 1. Nájomca: 
 • zodpovedá za to, že PN používa v súlade s účelom, na ktorý je určený; 
 • zodpovedá za dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
 • zodpovedá za to, že PN je prevádzkovaný odbornou obsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických podmienok a platných noriem na prevádzku; 
 • prehlasuje, že bol pri preberaní PN oboznámený s jeho obsluhou a údržbou; 
 • je povinný umožniť kedykoľvek prenajímateľovi prístup k PN za účelom vykonania kontroly a to bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade je povinný nahradiť všetky náklady a škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi v súvislosti s omeškaním nájomcu; 
 • zabezpečuje na svoje náklady pohonné hmoty, resp. iný druh energie, 
 • je povinný bezodkladne písomne oznámiť prenajímateľovi poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie PN. 
 
 1. Zodpovednosť nájomcu za akúkoľvek škodu vzniknutú na PN alebo v priamej súvislosti s PN vzniká okamihom prevzatia PN a zaniká okamihom vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi;
 • je povinný užívať PN tak, aby nedošlo k jeho strate, zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo zneužitiu tretími osobami a za tým účelom vykonať všetky účinné opatrenia; 
 • je povinný zdržať sa užívania PN spôsobom, ktorý je v rozpore s bezpečnostnými, požiarnymi, ekologickými, hygienickými a inými Všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany nájomcu vznikne na PN alebo v súvislosti s PN škoda, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu nájomca.
 • je povinný zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien alebo technických úprav na PN. 
 • je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ'. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú; 
 • je povinný znášať obmedzenie v užívaní PN v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv prenajímateľom. Ak nájomca vynaložil na PN náklady pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, má nárok na ich náhradu, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ' bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba; 
 • je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k právnej dispozícií s PN v rozpore so zmluvou; 
 • je povinný pri skončení nájmu vrátiť PN prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci vyčistený, so všetkým príslušenstvom, dokladmi, kľúčmi a podkladmi podľa pokynov určených prenajímateľom a na miesto ním určené. Ak nájomca túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu tým vzniknutú. 
 
 1. Nájomca je povinný vydať bez zbytočného odkladu prenajímateľovi PN pri skončení nájmu, inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú. V prípade, ak nájomca z akéhokoľvek dôvodu pri skončení nájomného vzťahu PN nevráti prenajímateľovi, je povinný nahradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu, pričom zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody bude určená ako suma s DPH, za ktorú bol PN  nadobudnutý. 
 
 1. d) Ak má PN vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytla iná vec slúžiaca tomu istému účelu, pokiaľ je to možné. Okrem toho má právo na odpustenie nájomného alebo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol PN pre jeho vadu riadne užívať buď vôbec, alebo len za sťažených podmienok. Právo na odpustenie alebo zľavu z nájomného musí nájomca uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote 10 pracovných dní od kedy nastali dôvody pre odpustenie alebo zľavu z nájomného, inak toto právo zaniká.
  VII.  PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA 
 1. a) Prenajímateľ' je povinný pri vzniku nájmu odovzdať nájomcovi PN čistý a spôsobilý užívania. Prenajímateľ' zaisťuje na svoje náklady revízie a kontroly PN. 
 2. b) Prenajímateľ' oznámi nájomcovi 5 pracovných dní pred vykonaním kontroly či revízie jej termín. Nájomca je povinný kontrolu alebo revíziu PN strpieť. 
  VIII. REKLAMÁCIE    a)Prenajímateľ' zodpovedá za to, že PN v čase plnenia, teda v čase trvania zmluvného vzťahu, má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že PN nemá právne vady.   
 1. b) Nájomca musí  vadu vytknúť bez zbytočného odkladu.  Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu PN užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nájomca oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. 
 
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
 1. a) Osobné údaje nájomcu – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby (dotknuté osoby) konajúcej v mene nájomcu sú spracúvané výlučne na účely plnenia zmluvy, predchádzania podvodom pri uzatváraní zmluvy a na účely priameho marketingu. 
 
 1. b) Osobné údaje sú získavané iba v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu dotknutých osôb a to v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a/alebo číslo občianskeho preukazu. 
 
 1. c) Bližšie informácie poskytne prenajímateľ pre uzatvorením zmluvy dotknutým osobám na osobitnom tlačive. 
 
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
 1. a) Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny.
 
 1. b) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky.
 
 1. c)  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
 
 1. d) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
 
 1. e) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia zmluvnými stranami.
 
 1. f)  Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom súhlasia, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú svoje podpisy.