Registračné podmienky

Úvodné informácie

Poriadne si preštudujte nasledujúce všeobecné obchodné podmienky ( ďalej tiež aj „podmienky“ ) registrácie na stránke www.reservia.sk ( ďalej tiež aj „stránka Reservia.sk“ ) a rezervovaní termínov v partnerských prevádzkach ( ďalej tiež aj „rezervácia“ ). Registráciou, či realizáciou rezervácie potvrdzujete, že ste tieto podmienky čítali, porozumeli ich obsahu, nemáte k ním výhrade a vyslovujete s nimi súhlas; súčasne sa podmienky stávajú zmluvným vzťahom medzi Vami a spoločnosťou SQUELLA Company, s.r.o., IČO: 46962522, so sídlom : Dubová 6487/11, 080 01 Prešov, zapísanou v obchodnom registri Okresným súdom v Prešove, odd: sro, č. vložky: 27239/P ( ďalej len „Reservia.sk“ ).

 

Registrácia a udelenie súhlasu

 

Registrácia na stránke Reservia.sk

 

Rezervácie na stránke reservia.sk je možné využívať aj bez registrácie, no len registrovaní členovia majú možnosť využívať určité výhody.

 

Výhody spojené s platnou registráciou a následným využívaným služieb môže čerpať každý člen, ktorý má na ne v danej chvíli nárok v ktorejkoľvek partnerskej prevádzke.

 

Zaregistrovať sa na stránke reservia.sk je možné zadaním mena, e-mailovej adresy, hesla, platobných údajov a telefónneho čísla po kliknutí na  ikonu „Registrovať“ v pravom hornom rohu stránky Reservia.sk a následnom kliknutí na ikonu „vytvoriť účet“. Následne je možné vykonávať rezervácie vo vybraných partnerských prevádzkach. Registrácia nie je spoplatnená. Úspešná registrácia Vám bude potvrdená správou zaslanou na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

 

Jedna fyzická osoba sa môže na stránke reservia.sk registrovať len jeden krát, a to len v prípade zadania platnej mailovej adresy a telefónneho čísla.

 

Zmluvný vzťah na základe ktorého sú využívané služby reservia.sk v súlade s podmienkami, trvá po dobu platnosti Vašej registrácie na stránke reservia.sk, alebo pokiaľ nie ste členom, po dobu, využívania danej rezervácie na stránke reservia.sk. K ochrane osobných údajov a podmienkam poskytnutia Vášho súhlasu s ich spracovaním pozri Pravidlá ochrany osobných údajov.

 

Ukončenie registrácie

 

Každý člen môže kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoju registráciu na stránke reservia.sk a to prostredníctvom e-mailu feedback@reservia.sk. Reservia.sk môže kedykoľvek bez ďalšieho upozornenia zrušiť registráciu ktoréhokoľvek člena, pokiaľ sa odôvodnene domnieva, že člen porušuje tieto podmienky. Reservia.sk si vyhradzuje právo ukončiť registráciu na stránke reservia.sk ktorémukoľvek členovi a znemožniť využívanie rezervácií a výhod s nimi spojených v prípade, že člen opakovane uskutočňuje rezervácie bez toho aby ich využil v partnerských prevádzkach. Za porušenie týchto podmienok sa nepovažuje riadne zrušenie už vykonanej rezervácie pre uvedeným časom rezervácie, a to prostredníctvom zákazníckej linky alebo e-mailu feedback@reservia.sk.

Reservia.sk si taktiež vyhradzuje právo ukončiť členskú registráciu hlavne v prípadoch kedy sa člen snaží neoprávnene získať výhody, je registrovaný pod neplatnou e-mailovou adresou alebo neplatným telefónnym číslom, či je dlhšie ako 12 mesiacov nečinný/nevykonal žiadnu rezerváciu. V prípade zrušenia členského účtu nebudú členovi jeho prípadné výhody, na ktoré by mal ako registrovaný nárok akokoľvek nahrádzané.

 

Poskytnutie súhlasu s obchodnými podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov

 

Akýmkoľvek používaním stránky Reservia.sk, hlavne však vykonávaním rezervácie, či registrácie dávate súhlas s podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov.

 

 

Pravidlá používania rezervačných služieb Reservia.sk

 

Uskutočnenie rezervácie

 

Rezervačné služby môžu využívať členovia ako aj neregistrovaný užívatelia.

 

Postup pre vytvorenie rezervácie je nasledovný:

 

Krok č.1: Člen či neregistrovaný užívateľ si vyberie z ponuky partnerských prevádzok službu o ktorú má záujemna stránke reservia.sk kliknutím na príslušný partnerský profil a jeho rezervačný formulár.

 

Krok č.2: Člen či neregistrovaný užívateľ si vyberie dátum a čas rezervácie, ktorý mu najviac vyhovuje. V prípade, že má člen nárok na jednu z ponúkaných výhod, vyberie si jednu z výhod v príslušnom poli.

 

Krok č.3: Člen či neregistrovaný užívateľ následne vykoná rezerváciu kliknutím na „REZERVOVAŤ“.

 

Krok č.4: Člen či neregistrovaný užívateľ je následne presmerovaný do platobnej brány, cez ktorú zrealizuje úhradu svojej rezervácie.

 

Krok č. 5: Reservia.sk následne potvrdí členovi platnosť rezervácie zaslaním správy na registrovanú emailovú adresu člena. Neregistrovaným užívateľom je táto správa zaslaná na emailovú adresu zadanú pri rezervácii. Potvrdenú rezerváciu nie je treba tlačiť a predkladať v partnerskej prevádzke pre využitie služby, či uplatnenie prípadnej výhody.

 

K potvrdeniu rezervácie dôjde ihneď po kliknutí na „REZERVOVAŤ“ na rezervačnom formulári. V prípade, že sa tak nestane treba kontaktovať stránku reservia.sk e-mailom na adresu feedback@reservia.sk.

 

Rezervácie je možné vykonávať každý deň bez ohľadu na sviatky alebo víkendy, pričom otváracie hodiny partnerských prevádzok sú uvádzane v partnerských profiloch. Po ukončení rezervácie pošle reservia.sk členovi e-mail so žiadosťou o hodnotenie navštívenej prevádzky.

 

Platnosť a zrušenie rezervácie

 

Pri výbere dátumu a času rezervácie je potrebné sa riadiť otváracou dobou a prípadnými doplňujúcimi podmienkami vybraných partnerských prevádzok. Rezervácie sú prenosné, takže rezervácie s prípadnými výhodami môžu využívať aj iné osoby než člen či neregistrovaný užívateľ. Využitie rezervácie a prípadných výhod s ňou spojených je jednorazové. Vykonanú rezerváciu je možné zrušiť prostredníctvom zákazníckej linky alebo e-mailovej adresy uvedenej v sekcii Kontakt, a to najneskôr 1 hodinu pred časom na ktorý je rezervácia vytvorená. V prípade, že je splnený časový limit zrušenia rezervácie, tak hodnota danej rezervácie je v plnej výške poukázaná na účet platiaceho. V opačnom prípade člen stráca nárok na preplatenie hodnoty a v plnej výške prepadá v prospech reservia.sk.

 

Používanie rezervačných služieb Reservia.sk

 

Partnerské prevádzky

 

Partnerské prevádzky poskytujú rezervačné služby, pričom niektoré partnerské prevádzky sú zmluvne viazané k poskytovaniu výhod členom, ktorý na ne majú nárok a ktoré vyplývajú z platnej registrácie a následnej rezervácie niektorej z ponúkaných služieb. Aktuálny zoznam partnerských prevádzok je umiestnený v sekcii „PARNERI“ a je pravidelne aktualizovaný. Partnerské prevádzky sú oprávnené kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s Reservia.sk. Portál Reservia.sk nie je povinný o tejto skutočnosti člena informovať.

 

Hodnotenie prevádzok

 

Každý užívateľ môže svoju návštevu v partnerskej prevádzke ohodnotiť, najneskôr však do 7 dní od dátumu ukončenia rezervácie. Výsledné hodnotenie partnerskej prevádzky na portály Reservia.sk bude vždy spriemerované s ostatnými hodnoteniami.

 

Zodpovednosť prevádzok

 

Partnerské prevádzky poskytujú služby a prípadné výhody s nimi spojené na vlastnú zodpovednosť. Portál Reservia.sk nezodpovedá za plnenie zo strany jednotlivých partnerských prevádzok. Akékoľvek reklamácie služieb partnerských prevádzok je potrebné uplatniť priamo v príslušnej partnerskej prevádzke. Portál Reservia.sk neručí a nezodpovedá za prípadné spory a reklamácie medzi členom, či neregistrovaným užívateľom a partnerskou prevádzkou. Portál Reservia.sk si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu alebo zrušenia výhod a právo na zmenu partnerských prevádzok bez nutnosti predchádzajúceho kontaktovania, informovania a súhlasu členov, či neregistrovaných užívateľov. Aktuálne informácie sú vždy k dispozícii na úvodnej stránke portálu Reservia.sk.

 

OSOBNÉ ÚDAJE

 

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré poskytnete portálu Reservia.sk alebo partnerskej prevádzke, v ktorej ste uskutočnili rezerváciu sa riadime samostatným dokumentom „Pravidlá ochrany osobných údajov“ dostupným na portály Reservia.sk pri rezervačnom formulári alebo v sekcii „Obchodné podmienky“.

 

RÔZNE

 

Pro-linky na iné webové stránky

 

Reservia.sk nenesie zodpovednosť za funkčnosť a obsah internetových odkazov na internetové stránky subjektov odlišných od Reservia.sk, umiestnených na portály Reservia.sk a ani za ochranu dát a informácií, ktoré sú sprístupnené na iných internetových stránkach a stránkach, ktoré nie sú chránené bezpečnostnými opatreniami Reservia.sk.

 

Obsah stránok Reservia.sk

 

Reservia.sk vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby všetky informácie uvedené na portály Reservia.sk  boli vždy aktuálne a presné, no môže sa však stať, že sa vyskytnú malé chyby, či nepresnosti za ktoré sa Reservia.sk vopred ospravedlňuje. Všetky materiály a informácie uverejnené na portály Reservia.sk sú výlučne vlastníctvom Reservia.sk a spoločnosť SQUELLA Company s.r.o. si k nim vyhradzuje všetky práva. Na portályReservia.sk môžu byť tiež zobrazené propagácie služieb, či produktov Reservia.sk, či zmluvných partnerov reservia.sk. Materiály a texty uverejnené na portály Reservia.sk môžu byť menené, publikované alebo inak distribuované len s predchádzajúcim súhlasom Reservia.sk. Portál Reservia.sk si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a úpravy na portály aj bez predchádzajúceho upozornenia, kedykoľvek to bude považovať za vhodné. Všetky zmeny v týchto podmienkach nadobudnú účinnosť 7 dní po ich zverejnený na portály Reservia.sk. Ak člen nebude súhlasiť so zmenami, je oprávnený svoju registráciu okamžite zrušiť.

 

PODNETY

 

Portál Reservia.sk si váži všetky názory a spätné väzby členov aj neregistrovaných užívateľov. Názory a podnety týkajúce sa partnerských prevádzok alebo portálu Reservia.sk prosím posielajte na feedback@reservia.sk. Reservia.sk si vyhradzuje právo zaslané príspevky citovať a to aj bez uvedenia mena odosielateľa, podľa svojho uváženia.

 

Tieto podmienky sú platné a účinné od

SQUELLA Company s.r.o.